Stworzenie nowego produktu na bazie badań B+R w zakresie interfejsów kognitywnych wykorzystanych w metodyce nauki programowania

Stworzenie nowego produktu na bazie badań B+R w zakresie interfejsów kognitywnych wykorzystanych w metodyce nauki programowania

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działanie: I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie: I.2.2: Projekty B+R przedsiębiorstw.

 

Realizacja projektu trwała od 1 października 2016r. do 30 kwietnia  2018r.

 

Głównym celem działań projektu był  wzrost innowacyjności, a przez to także konkurencyjności firmy Inovatica na rynku polskim i europejskim poprzez sprzedaż licencji na produkcję metodyki nauki programowania dla dzieci
w wieku przedszkolnym, celem wprowadzenia na rynek konsumencki innowacyjnego produktu. W ramach projektu zostały przeprowadzone prace badawcze w celu opracowania innowacyjnego produktu – metodyki nauki programowania dla dzieci w wieku przedszkolnym. Metodyka ta, w odróżnieniu od innych szeroko rozpowszechnionych metodyk nauki programowania dla dzieci zakłada naukę programowania poprzez zabawę, przy użyciu fizycznego interfejsu użytkownika tzw.  TUI (ang. Tangible User Interface) dostosowanego do rozwoju intelektualnego i psychologicznego dzieci, którego przykładem mogą być programowalne klocki i robot wykonujący opracowany program komputerowy.

Praktyki zawodowe- klucz do polskiego i europejskiego rynku pracy

Praktyki zawodowe- klucz do polskiego i europejskiego rynku pracy

Z początkiem lipca 2016r. ruszył projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Erasmus +, Akcja kluczowa: Mobilność Edukacyjna, Akcja: Mobilność osób uczących się i pracowników, Typ akcji: Mobilność osób uczących się i kadry
w ramach kształcenia zawodowego.

Celem projektu jest:

 • zapewnienie młodzieży jak najlepszych warunków kształcenia zawodowego oraz rozwoju osobistego;
 • zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności technicznych
 • przygotowanie młodzieży na spotkanie z polskim i europejskim rynkiem pracy nabycie przez uczniów nowych umiejętności w zakresie techniki i interdyscypliny
 • podniesienie kompetencji miękkich i językowych uczestników projektu.

Dzięki spełnieniu powyższego celu  młodzi ludzie nabiorą doświadczenia w dziedzinie swojej specjalizacji i pracy w środowisku międzynarodowym. Projekt polega na uczestnictwie w 14-dniowych praktykach w Grecji 60 uczniów ze szkoły zawodowej i ponadgimnazjalnej kształcących się w następujących kierunkach:

 • Technik elektronik
 • Technik informatyk
 • Technik mechanik
 • Technik organizacji reklamy

Realizacja projektu trwa 12 miesięcy od 01.07.2016r. do 30.06.2017r.

Rezultatami projektu będzie:

 • nabycie kompetencji językowych, podniesienie umiejętności w komunikowaniu się w języku angielskim i greckim
 • nabycie kompetencji zawodowych, podniesienie kwalifikacji w zawodzie każdej grupy docelowej
 • nabycie kompetencji organizacyjnych, podniesienie kwalifikacji w pracy na rynku międzynarodowym, współpracy w zespole
 • nabycie kompetencji społecznych, podniesienie kwalifikacji w pracy pod presją czasu, panowania nad stresem, odpowiedzialności, klimatyzacji w innym miejscu, nawiązywania nowych kontaktów.

Wierzymy, że realizacja naszego projektu, umiejętności i doświadczenia, jakie nabędą uczestnicy podczas praktyk, w tym również przełamanie barier społecznych, zwiększą szansę na zdobycie zatrudnienia na lokalnym, regionalnym, bądź europejskim rynku pracy.

Nasze produkty powstają w oparciu o innowacyjną technologię informatyczną służącą do przygotowania i prowadzenia procesu wytwórczego oprogramowania.

Nasze produkty powstają w oparciu o innowacyjną technologię informatyczną służącą do przygotowania i prowadzenia procesu wytwórczego oprogramowania.

Nasze produkty powstają w oparciu o innowacyjną technologię informatyczną służącą do przygotowania i prowadzenia procesu wytwórczego oprogramowania.

Wdrożenie planu rozwoju eksportu Firmy Inovatica Bogumił Zięba

Wdrożenie planu rozwoju eksportu Firmy Inovatica Bogumił Zięba

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Z początkiem stycznia 2015 r. ruszył projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt zakładał podjęcie działań mających na celu zaprezentowanie ofertę Firmy Inovatica Bogumił Zięba na wybranych rynkach UE i Azji oraz aktywne działania prowadzące do pozyskania przyszłych klientów.

Realizacja projektu trwającego od stycznia 2015r. do końca grudnia 2015r. prowadzi do budowy marki firmy na rynkach zagranicznych, pozwalając na systematyczny wzrost wielkości sprzedaży zagranicznych.

 

Zwiększenie konkurencyjności firmy Inovatica Bogumił Zięba poprzez zakup i wdrożenie innowacyjnej technologii informatycznej służącej do przygotowania i prowadzenia procesu wytwórczego oprogramowania

Zwiększenie konkurencyjności firmy Inovatica Bogumił Zięba poprzez zakup i wdrożenie innowacyjnej technologii informatycznej służącej do przygotowania i prowadzenia procesu wytwórczego oprogramowania

Projekt został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa III.2: Podnoszenie innowacyjności
i konkurencyjności przedsiębiorstw.


Realizacja projektu trwała od 01.11.2013r. do 28.02.2015r.

Głównym celem projektu było zwiększenie stopnia innowacyjności i konkurencyjności firmy Inovatica Bogumił Zięba poprzez wdrożenie innowacyjnego oprogramowania informatycznego, wprowadzenie zmian organizacyjnych oraz uruchomienie innowacyjnej linii produkcyjnej.

Cel projektu został zrealizowany poprzez zakup wartości niematerialnych i prawnych – innowacyjnego systemu informatycznego, a także infrastruktury serwerowej zapewniając w ten sposób konkurencyjność firmy Inovatica na rynku krajowym,  europejskim jak i światowym.