Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+

Projekt pt. “Strefa RozwoYou” realizowany w partnerstwie z firmą Inovatica.

 


Cele projektu:

 

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji i kwalifikacji 1600 przedsiębiorców i pracowników MMŚP (w tym MMŚP przechodzących procesy restrukturyzacyjne) z woj. łódzkiego korzystających z usług rozwojowych w okresie trwania projektu tj. do 30.06.2019r. Wsparcie polegać będzie na przekazaniu MMŚP dofinansowania do usług rozwojowych w postaci bonów.

 

Planowane efekty:

 

Osiągnięcie w/w celu przyczyni się do realizacji założeń RPO WŁ 2014-2020
w zakresie zwiększenia adaptacyjności na rynku pracy i przedłużenia aktywności zawodowej mieszkańców województwa łódzkiego, zwiększenia kwalifikacji przedsiębiorców i ich pracowników dostosowanych do potrzeb rynku pracy, poprawę kompetencji pracowników, a tym samym wzrost wyników przedsiębiorstw i ich konkurencyjności na rynku, podniesienia wartości pracowników znajdujących się w szczególnej sytuacji (m.in. osoby 50+, osoby o niskich kwalifikacjach).

 

Wartość wydatków kwalifikowanych:

 

27 570 028,35

 

Wkład Funduszy Europejskich:

 

22 770 028,35

 

Internetowy System Obiegu Bonów Rozwojowych (ISOBR) opracowany przez naszą firmę służyć będzie do sprawnej realizacji projektu poprzez zapewnienie elektronicznego obiegu bonów rozwojowych. Pozwoli zminimalizować ryzyko błędów, ułatwi udział w projekcie od etapu zgłoszenia do końcowego rozliczenia.

 

W pierwszej fazie wypełniania formularza zgłoszeniowego do projektu system będzie weryfikował i walidował podmioty zgłaszające się do projektu. ISOBR będzie zawierał filtr pozwalający na identyfikowanie podmiotów z tzw. grup priorytetowych. Wysyłanie powiadomień będzie zautomatyzowane i dokonywane przez tzw. “kliknięcie myszką” np. po weryfikacji formularza zgłoszenia i stwierdzenia jego poprawności wystarczy kliknąć w systemie “zatwierdź”, aby wysłane zostało automatyczne powiadomienie o poprawności złożenia formularza i propozycji terminu zawarcia umowy.

ISOBR będzie automatycznie rezerwował bony dla poszczególnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które złożyły wypełniony formularz zgłoszeniowy. Po dopełnieniu formalności związanych z podpisaniem umowy wsparcia oraz wpłaceniu właściwej kwoty wkładu własnego za pomocą Systemu będą automatycznie generowane bony rozwojowe o unikalnych numerach i określonej dacie ważności. Zarówno terminy  poszczególnych etapów przyznania dofinansowania będą weryfikowane przez ISOBR. ISOBR będzie zintegrowany z Bazą Usług Rozwojowych, co pozwoli na dokonywanie wyboru Usług Rozwojowych w jednym systemie.

Oferta będzie na bieżąco aktualizowana w ISOBR. Każdy z przedsiębiorców będzie posiadał własne konto w Systemie, które pozwoli mu na zarządzanie przyznanymi bonami i zamieszczanie niezbędnych dokumentów potrzebnych do rozliczenia Usług Rozwojowych. Firma, po zalogowaniu, będzie miała dostęp do bonów rozwojowych, które zostały wcześniej przypisane PC-kowi biorącemu udział w Usługach Rozwojowych i przesłane na jej konto po zrealizowanej Usłudze Rozwojowej.  Za pomocą funkcjonalności ISOBR będzie możliwe monitorowanie udzielanego wsparcia, osiąganych wskaźników i rozliczania Usług Rozwojowych.

Z uwagi na wielkość danych osobowych agregowanych w ramach Systemu, będzie on w odpowiedni sposób zabezpieczony przed dostępem osób trzecich (podwójny klucz dostępu etc.). ISOBR w obszarze funkcjonalności uczestników Usług Rozwojowych będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez spełnienie standardu WCAG 2.0.