Cookies info!

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Everyone can accept cookies or have the option to disable them in the browser, so that no information will be collected.

Go to the privacy policy page.

System świadomości sytuacyjnej dla pojazdów autonomicznych

System świadomości sytuacyjnej dla pojazdów autonomicznych

1 WRZESIEŃ, 2017

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania: I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie: I.2.2: Projekty B+R przedsiębiorstw.

Realizacja projektu obejmowała okres od 1 września 2017r. do 31 lipca 2019r.

Głównym celem działań jest wzrost innowacyjności, a przez to także konkurencyjności firmy Inovatica na rynku polskim i europejskim poprzez opracowanie i wprowadzenie innowacyjnego produktu w postaci Systemu Świadomości Sytuacyjnej zwanym dalej jako system 3S. Opracowanie to zostało dokonane poprzez przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych.

3S jest to system składający się z specjalistycznego sprzętu i autorskiego oprogramowania, dedykowanego dla pojazdów sterowanych za pomocą sterowników elektronicznych. Założeniem projektu jest, że pojazdy będą poruszać się w określonych warunkach rzeczywistych dla dwóch przypadków biznesowych:
• W rolnictwie – autonomiczne pojazdy rolnicze
• W logistyce – pojazdy autonomiczne w przestrzeniach zamkniętych poruszające się po wcześniej ustalonych trasach w halach.

Grupę docelową stanowią podmioty produkujące/dystrybuujące zautomatyzowane systemy maszyn rolniczych oraz pojazdy/urządzenia transportu wewnątrz magazynowego.