Autonomiczne Wózki Widłowe

Autonomiczne Wózki Widłowe

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działanie: I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje,  Poddziałanie: I.2.2: Projekty B+R przedsiębiorstw.

 

Realizacja projektu trwa od 1 września 2018r. do 31 sierpnia 2021r.

 

Celem projektu jest opracowanie i wprowadzenie innowacyjnego produktu
w postaci zestawu modernizacyjnego dla Autonomicznego Wózka Widłowego (określanego akronimem AWW) do oferty produktowej firmy.

 

Zestaw modernizacyjny jest dedykowanym produktem dla wózków widłowych niewyposażonych w funkcje autonomicznej jazdy, czy też autonomicznego wykonywania zadań logistycznych takich jak: transport poziomy, podnoszenie ładunków, holowanie ładunków na przyczepach, czy też składowanie ładunków. Wyposażenie wózków widłowych w tą funkcję drastycznie redukuje ilość niezbędnych operatorów do obsługi wózków widłowych. Zestaw modernizacyjny AWW będzie opracowany w formie dedykowanego komputera pokładowego wózka wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem oraz z zestawem czujników do instalacji na wózku widłowym.

 

 

 

 

Wdrożenie modelu biznesowego szansą na pozyskanie nowych rynków

Wdrożenie modelu biznesowego szansą na pozyskanie nowych rynków

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie: II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie: II.2.1: Modele biznesowe MŚP.

 

Realizacja projektu trwała od 1 października 2017r. do 31 stycznia 2019r.

 

Celem projektu było rozpoczęcie działań mających na celu zaprezentowanie oferty Firmy Inovatica na wybranych rynkach: niemieckim, brytyjskim i amerykańskim, co pozwoliło osiągnąć efekt w postaci zwiększenia sprzedaży eksportowej i zdobycia rynków docelowych. Realizacja działań doprowadziła również do zwiększenia rozpoznawalności marki Firmy Inovatica wśród klientów zagranicznych.

Ponadto realizacja projektu prowadzi do budowy marki na rynkach zagranicznych, pozwalając na rozpoczęcie i systematyczny wzrost wielkości sprzedaży zagranicznej. Jednocześnie działalność eksportowa jest elementem koncepcji rozwoju firmy, która świadczy usługi o najwyższej jakości nie odbiegającej poziomem od standardów spotykanych na rozwiniętych rynkach UE.

System świadomości sytuacyjnej dla pojazdów autonomicznych

System świadomości sytuacyjnej dla pojazdów autonomicznych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działanie: I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje,  Poddziałanie: I.2.2: Projekty B+R przedsiębiorstw.

 

Realizacja projektu obejmowała okres od 1 września 2017r. do 31 lipca 2019r.

 

Głównym celem działań jest wzrost innowacyjności, a przez to także konkurencyjności firmy Inovatica na rynku polskim i europejskim poprzez opracowanie i wprowadzenie innowacyjnego produktu w postaci Systemu Świadomości Sytuacyjnej zwanym dalej jako system 3S. Opracowanie to zostało dokonane poprzez przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych.

3S jest to system składający się z specjalistycznego sprzętu i autorskiego oprogramowania, dedykowanego dla pojazdów sterowanych za pomocą sterowników elektronicznych. Założeniem projektu jest, że pojazdy będą poruszać się w określonych warunkach rzeczywistych dla dwóch przypadków biznesowych:
• W rolnictwie – autonomiczne pojazdy rolnicze
• W logistyce – pojazdy autonomiczne w przestrzeniach zamkniętych poruszające się po wcześniej ustalonych trasach w halach.

Grupę docelową stanowią podmioty produkujące/dystrybuujące zautomatyzowane systemy maszyn rolniczych oraz pojazdy/urządzenia transportu wewnątrz magazynowego.

Innowacyjne produkty na nowych rynkach zbytu

Innowacyjne produkty na nowych rynkach zbytu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie: II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie: II.2.1: Modele biznesowe MŚP.

 

Realizacja projektu trwała od 1 listopada 2016r. do 1 kwietnia 2017r.

 

Przedmiotem projektu było rozpoczęcie działań mających na celu zaprezentowanie oferty firmy na wybranych rynkach docelowych, co pozwoli osiągnąć efekt w postaci sprzedaży eksportowej i zdobycia rynków docelowych. Realizacja działań przewidzianych w ramach projektu doprowadziła do opracowania nowego modelu biznesowego, którego wdrożenie doprowadzi również do budowy marki na rynkach zagranicznych, co pozwoli na rozpoczęcie i systematyczny wzrost wielkości sprzedaży zagranicznej. Działalność eksportowa jest elementem koncepcji rozwoju firmy, która świadczy usługi o najwyższej jakości nie odbiegającej poziomem od standardów spotykanych na rynkach zagranicznych. Firma posiada obecnie autorską ofertę produktową o jakości pozwalającej z sukcesem na konkurowanie na rynkach międzynarodowych.